OL.SGZ.KO.4240.35.4.2015.DG sprzedaż rolna OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Reszel, obręb Dębnik, dz. 310

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » WARMIŃSKO-MAZURSKIE » kętrzyński » Reszel » OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Reszel, obręb Dębnik, dz. 310

OL.SGZ.KO.4240.35.4.2015.DG sprzedaż rolna OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Reszel, obręb Dębnik, dz. 310

Data publikacji: 2015-03-25

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: sprzedaż

Powierzchnia (ha): 2.0900

Cena (zł): 27000

Oddział Terenowy: OT Olsztyn

Data przetargu: 2015-04-20

Możliwe przeznaczenie: Tereny rolnicze

Miejscowość/Obręb: Dębnik

Wojewodztwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powiat: kętrzyński

Gmina: Reszel

Odległość od lok.:
 Interesujący obiekt Odległośćdroga krajowa11-100kmmiasto1-10 kmstacja kolejowa11-100km

Opis:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona na kolonii miejscowości Tolniki Małe. Dostęp do nieruchomości drogą gruntową, słabej jakości. Grunty nie są użytkowane-porośnięte trawą. Części działki jest podmokła, porośnięta trzcinami. We wschodniej części znajduje się teren po byłym siedlisku porośnięty samosiewem drzew liściastych. Kształt działki foremny, rzeźba terenu skonfigurowana. Sąsiedztwo stanowią grunty rolne. Obiekty administracyjne, handlowe i użyteczności publicznej znajdują się w Reszlu ok. 6 km.

Tytuł:
OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Reszel, obręb Dębnik, dz. 310

Numer oferty: OL.SGZ.KO.4240.35.4.2015.DG


ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE


OLSZTYN@ANR.GOV.PL.OL.SGZ.KO.4240.35.4.2015.DG Korsze, 10 marzec 2015 roku


Agencja Nieruchomości Rolnych działając na podstawie art. 27 i 29 ust. 2 ustawy z dnia 19 października
1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U. z dnia 30
października 2012 r., poz. 1187 z póź. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
30 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości
wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r. poz.
540) podaje do publicznej wiadomości, że OGŁASZA KOLEJNY (IV) PRZETARG USTNY
NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ,
nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa, pochodzącej z byłego Państwowego Funduszu Ziemi położonej na terenie gminy Reszel,
powiat kętrzyński, woj. warmińsko – mazurskie
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość określona w wykazie podanym do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty przez okres od 2 września 2014 r. do dnia 16 września 2014 r., pismem
z dnia 19.08.2014r., znak: OL.SGZ.KO.4240.104.3.2014.DG, a także na portalu internetowym ANR.
Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona na kolonii miejscowości Tolniki Małe. Dostęp do
nieruchomości drogą gruntową, słabej jakości. Grunty nie są użytkowane – porośnięte trawą. Części
działki jest podmokła, porośnięta trzcinami. We wschodniej części znajduje się teren po byłym siedlisku
porośnięty samosiewem drzew liściastych. Kształt działki foremny, rzeźba terenu skonfigurowana.
Sąsiedztwo stanowią grunty rolne. Obiekty administracyjne, handlowe i użyteczności publicznej znajdują
się w Reszlu ok. 6 km.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona na terenie gminy Reszel, w obrębie Nr 0004 Dębnik
jako działka Nr 310 o powierzchni 2,0900 ha, w tym: grunty orne – 1,3400 ha, w tym: kl. R III b –
1,1200 ha, R IV a – 0,2200 ha, łąki trwałe - 0,2100 ha, w tym kl. Ł V – 0,2100 ha, pastwiska trwałe –
0,5400 ha, w tym: kl. III – 0,5400 ha, co stanowi 2,0900 ha użytków rolnych.

Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Kętrzynie w Wydziale Ksiąg Wieczystych
Księga Wieczysta nr: OL1K/00012143/0.

Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Gminy w Reszlu, znak: TB.PL.6727.36.2014.PL z dnia 18.04.2014
roku w obowiązującym do 31.12.2002r. planie zagospodarowania przestrzennego gminy Reszel działka
nr 310 położona w obrębie Dębnik była przeznaczona na cele rolne. Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reszel nie przewiduje zmian w obrębie ww. działki. Działka
położona jest poza Obszarem Chronionego Krajobrazu „Natura 2000”., na przedmiotowej nieruchomości
nie występuje udokumentowany obszar złóż kruszywa naturalnego, nie wydano decyzji o lokalizacji celu
publicznego, nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na cele pozarolnicze.
Zgodnie z pismem IZAR.5136.577.2013.bs z dnia 11.12.2013r. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków w Olsztynie na przedmiotowej działce nie znajdują się stanowiska archeologiczne.
Wszelka działalność inwestycyjna na tym terenie powinna być poprzedzona archeologicznymi badaniami
powierzchniowymi w ramach AZP zgodnie z art. 32 i 33 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162 poz. 1568 ze zm.).
Zgodnie z pismem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie WSI.403.702.2013.KW z dnia
28.11.2013r. działka nr 310 obrębu Dębnik nie jest położona na obszarze Natura 2000, obszarze
chronionego krajobrazu, ani rezerwatu przyrody.
Zgodnie z pismem Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Rejonowy Oddział Mrągowo z dnia
26.11.2013r. MUW.DM-6011-1-183/13 na działce nr 310 położonej w obrębie Dębnik wody płynące nie
występują, występują natomiast rurociągi drenarskie Ø 7,5 – 30 cm.

11-430 Korsze, Ul. Wojska Polskiego 41A, TEL. 89 7542620, FAX 89 75426233

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 27 000,00 zł
(słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych)
W cenie uwzględniono koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Wadium: 2.700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych)
Minimalne postąpienie: 270,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych)

Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie ww. nieruchomości.
Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem
z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Powiatu Kętrzyńskiego. Kupujący będzie
zobowiązany do złożenia w notarialnej umowie sprzedaży oświadczenia, że nie będzie występował z
żadnymi
roszczeniami
wobec
Sprzedającego
z
tytułu
ewentualnej
niezgodności
w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli
po
sprzedaży
geodeta
wykaże
inną
powierzchnię,
niż
jest
to
oznaczone
w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na
życzenie i wyłączny koszt Kupującego.
Cena sprzedaży lub pierwsza wpłata w przypadku rozłożenia ceny nieruchomości na raty podlega
zapłacie nie później niż w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Warunek wpłaty uznaje się za
spełniony, jeśli środki pieniężne znajdują się na rachunku bankowym Oddziału w dniu zawarcia aktu
notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2015 roku o godz. 10.00 w siedzibie OT
ANR w Olsztynie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Korszach, ul.
Wojska Polskiego 41A, pokój nr 5.Sprzedaż nieruchomości będzie dokonana w oparciu o przepisy ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.Osoba fizyczna, która nie uczestniczyła w przetargu na sprzedaż danej nieruchomości,
pomimo że wniosła wadium – nie może uczestniczyć w kolejnych przetargach na sprzedaż tej
nieruchomości.

Wadium w wymaganej wysokości należy wpłacić do kasy w Korszach, ul. Wojska Polskiego
41A najpóźniej w dniu przetargu do godziny 9:30 gotówką.
Wskazanym jest aby wpłata wadium w wymaganej wysokości na rachunek
bankowy Oddziału
ANR w Olsztynie nr 96 1130 1189 0025 0131 8420 0002 w Banku Gospodarstwa Krajowego
Oddział Olsztyn była dokonana do dnia 15 kwietnia 2015r. Uwaga! Zastrzega się, że w
przypadku wpłaty wadium na rachunek bankowy Oddziału, warunek wniesienia wadium
będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku bankowym
Oddziału najpóźniej do końca dnia poprzedzającego termin przetargu.
Potwierdzenie wpłaty wadium należy okazać na przetargu Komisji Przetargowej.
Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity z
2012 r. Dz. U. poz. 788 z późn. zm.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia,
obciążenia, odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości, bądź do dokonania
czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia
gospodarstwa rolnego potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności
ustawowej.

Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody
drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.

W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje
małżonków. Ponadto wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub zwykłe
pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa
w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odstąpieniu od przeprowadzenia przetargu lub zamknięciu
przetargu, w tym także przetargu, który nie został rozstrzygnięty, z zastrzeżeniem, że:
2

1. wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet
ceny nabycia,
2. wadium nie podlega zwrotowi:
-
jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,
-
uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy,
-
uczestnikowi przetargu, jeżeli z przyczyn leżących po jego stronie, zawarcie umowy
stało się niemożliwe.

Uwaga:
W przetargu mogą brać udział również osoby fizyczne, którym przysługuje prawo
do rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi
granicami Rzeczpospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa
do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity - Dz. U. z 2014, poz. 1090).
Agencja nie może realizować prawa do rekompensaty osobie, która zgodnie z treścią decyzji lub też
z adnotacją zamieszczoną na decyzji lub zaświadczeniu wybrała jako formą rekompensaty świadczenie
pieniężne.
Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium do wysokości kwoty nie przekraczającej
wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty osoby fizyczne, którym przysługuje
prawo
do rekompensaty w formie zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi
granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa, jeżeli złożą na ręce przewodniczącego Komisji przetargowej
w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie Sekcji
Zamiejscowej gospodarowania Zasobem w Korszach ul. Wojska Polskiego 41A, w terminie do
dnia 9 kwietnia 2015 roku, w pokoju nr 5 w godzinach od 800 do 1500 następujące dokumenty:
- pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium w przypadku
uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
- oryginał decyzji lub zaświadczenia potwierdzającego prawo do rekompensaty w formie zaliczenia
wartości nieruchomości pozostawionych na poczet ceny sprzedaży, a w przypadku spadkobierców
osób wskazanych w decyzjach lub zaświadczeniach także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia
spadku (albo dziale spadku),
- dowody potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 2 lub art. 3 ustawy z dnia 8 lipca
2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity - Dz. U. z 2014, poz. 1090).
Osoba uprawniona zwolniona z obowiązku wniesienia wadium w części, aby zostać
dopuszczoną do przetargu zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium na ogólnych
warunkach określonych w ogłoszeniu.
W przypadku spadkobierców właściciela nieruchomości wskazanych w zaświadczeniu lub decyzji obok
innych osób jako osoba uprawniona, do przetargu muszą przystąpić wszystkie osoby uprawnione
osobiście lub za pośrednictwem pełnomocników oraz muszą przedłożyć oryginalne zaświadczenia lub
decyzje dotyczące każdej z tych osób.
Zrealizowane uprawnienia przez tylko jednego z uprawnionych spadkobierców będzie możliwe wyłącznie
wówczas, gdy przedłoży on oryginalne zaświadczenia lub decyzje: swoją i pozostałych spadkobierców
oraz oświadczenie z podpisami notarialnie poświadczonymi wszystkich pozostałych spadkobierców o
wskazaniu tego spadkobiercy jako osoby uprawnionej.
W przypadku nie złożenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym miejscu i terminie lub
też nie wywiązania się z obowiązku wniesienia wadium w części, w odniesieniu do której
zwolnienie nie miało zastosowania – osoby takie nie zostaną dopuszczone do przetargu.
Oryginalne zaświadczenie lub decyzja przedłożone przez uczestnika przetargu, który:
- wygrał przetarg: pozostaje w dyspozycji Agencji do czasu zawarcia umowy sprzedaży lub uiszczenia
kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy
sprzedaży,
- nie wygrał przetargu – zostaje zwrócona niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru
(wypis nie starszy niż 3 miesiące), w celu umożliwienia Komisji Przetargowej ustalenia organu osoby
prawnej upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu, ewentualnego pełnomocnika do
działania w imieniu osoby prawnej oraz inne dokumenty statutowe umożliwiające ustalenie struktury
kapitałowej firmy. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej biorące udział w
przetargu powinny przedstawić odpowiednie właściwe dla danej jednostki dokumenty rejestrowe,
dokumenty pełnomocników lub właścicieli ją tworzących.
Cudzoziemcy zobowiązani są uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na
nabycie ww. nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu
3

nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1380). Cudzoziemcy winni
okazać promesę lub zezwolenie w przypadku wygrania przetargu.
Uczestnicy przetargu będą zobowiązani do:
1)
przedstawienia Komisji Przetargowej:
- dowodu tożsamości
- stosownego pełnomocnictwa (w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika uczestnika
przetargu)
2) złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu w terenie oraz z treścią ogłoszenia
przetargowego.
Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w wyniku licytacji może zostać rozłożona na raty.
Warunki rozkładania ceny sprzedaży na raty określa:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie szczegółowych
warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dziennik Ustaw z 2012 r.,
poz. 208).
Na wniosek wiarygodnego nabywcy, Agencja może rozłożyć spłatę należności za nabywaną
nieruchomość na roczne raty, na okres nie dłuższy niż 6 lat (łącznie z pierwszą wpłatą), jeśli
przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży nabywca wpłaci co najmniej 20% jej ceny i
przedłoży zabezpieczenie spłaty kwoty należności rozłożonej na raty, a jego sytuacja
finansowa pozwala na spłatę tej należności.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku kandydata na nabywcę o rozłożenie ceny sprzedaży na raty
uzależnione jest w szczególności o od spełnienia przez niego łącznie następujących
warunków:

1) zobowiązania się do utrzymywania nabywanej nieruchomości rolnej zgodnie z zasadami
prawidłowej gospodarki w celu wykonywania na niej działalności rolniczej;
2) przedłożenia odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty ceny sprzedaży rozłożonej na raty;
3) nieposiadania zaległych zobowiązań finansowych wobec Agencji (kandydat na nabywcę będzie
zobowiązany złożyć stosowne oświadczyć w tym zakresie; w umowie sprzedaży zamieszczone
będzie zastrzeżenie o wypowiedzeniu warunków spłaty należności rozłożonej na raty, gdyby ww.
oświadczenie okazało się nieprawdziwe).
Nabywający ubiegający się o rozłożenie ceny sprzedaży na raty składa określone w § 3 powołanego
wyżej rozporządzenia dokumenty dotyczące jego sytuacji finansowej.
Niespłacona należność za nabycie prawa własności, łącznie z oprocentowaniem będzie zabezpieczona
hipotecznie poddaniem się dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 4 i 5 Kpc oraz dodatkowym
zabezpieczeniem ustalonym przez kandydata na nabywcę z Sekcją Finansowo-Księgową, Rozliczeń i
Windykacji Agencji.
Zgodnie z §4 ust. 1 rozporządzenia z dnia 16 lutego 2012 roku rozłożona na raty należność z
tytułu sprzedaży nieruchomości z ZWRSP nieruchomości podlega
oprocentowaniu do dnia jej
zapłaty w wysokości stopy dyskontowej stanowiącej stopę bazową ogłaszaną w komunikacie Komisji
Europejskiej powiększoną o 1 punkt procentowy. Od 01 stycznia 2015 roku oprocentowanie to wynosi
3,16 % w stosunku rocznym.
Oprocentowanie, o którym mowa powyżej stosuje się w przypadku dotrzymania przez nabywcę
ustalonych w umowie bądź odroczonych terminów płatności należności i oprocentowania. Od
należności niezapłaconej w ustalonych w umowie bądź odroczonych terminach płatności za okres
opóźnienia pobiera się odsetki ustawowe. Od należności niezapłaconej w ustalonych w umowie bądź
odroczonych terminach płatności za okres opóźnienia pobiera się odsetki ustawowe.

Na podstawie art. 29 ust. 4 powołanej wyżej ustawy z dnia 19 października 1991 roku Agencji
przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez
nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej nieruchomości od Agencji.
Zgodnie z art. 593 – 595 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w umowie sprzedaży
zastrzeżone zostanie umowne prawo odkupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w okresie 5 lat
od dnia nabycia nieruchomości. Powyższe uprawnienie będzie wpisane w dziale III księgi wieczystej
urządzonej dla nieruchomości. Ze szczegółowymi warunkami zastosowania umownego prawa odkupu
można się zapoznać przed przetargiem.
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z propozycją treści oświadczeń kupującego i postanowień
wymaganych przez Agencję, które nie podlegają ustaleniom w trybie przetargu OT ANR Olsztyn SZGZ w
4

Korszach pok. nr 5 od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego datę przetargu
w godzinach od 9:00 do 14:00 w każdy dzień roboczy.

Płatność ceny sprzedaży poprzez potrącenie wymaga zgody organizatora przetargu.
Nie wyłącza się zapłaty ceny nieruchomości z uwzględnieniem zaliczenia na poczet ceny sprzedaży
wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W razie
wątpliwości (po rozstrzygnięciu przetargu przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży) Agencja może
wystąpić do wojewody z zapytaniem, czy w odniesieniu do decyzji (zaświadczenia) na podstawie, którego
Agencja ma zaliczyć na poczet ceny wartość nieruchomości pozostawionych, nie stwierdzono jej
nieważności, nie została ona zmieniona lub uchylona lub też postępowanie zakończone wydaniem tej
decyzji (zaświadczenia) nie zostało wznowione, co przewiduje art. 20 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku.
Należność z tytułu nabycia nieruchomości lub pierwszą wpłatę należy wpłacać na konto Agencji
na rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego numer 26 1130 1189 0025 0131 8420 0001
Środki pieniężne muszą znajdować się na rachunku bankowym tut. Oddziału przed wyznaczonym
terminem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości. Niedotrzymanie tego warunku lub odstąpienie od
zawarcia umowy spowoduje przepadek wpłaconego przez nabywcę wadium.
Termin, miejsce zawarcia umowy sprzedaży oraz notariusza ustala Agencja. Koszty aktu
notarialnego ponosi nabywca.
Organizator przetargu do czasu rozpoczęcia przetargu może odstąpić od jego
przeprowadzenia bez podania przyczyny.
Uczestnik przetargu może wnieść do Prezesa Agencji zastrzeżenia na czynności przetargowe,
za pośrednictwem organizatora przetargu w terminie 7 dni od dnia dokonania tej czynności. W razie
stwierdzenia, iż czynności przetargowe dokonane zostały w sposób niezgodny z ustawą lub innymi
przepisami, których naruszenie miało wpływ na wynik przetargu, Prezes Agencji unieważnia przetarg.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w godz. od 8.00 do 15.00
każdego dnia roboczego w OT ANR Olsztyn SZGZ w Korszach, ul. Wojska Polskiego 41A, tel. 89 754-26-
30.
Oględzin nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można dokonywać w terminie od dnia podania
ogłoszenia do publicznej wiadomości do dnia poprzedzającego przetarg w godzinach od 9.00 do 14.00
w dni robocze. Dokładny termin wskazania nieruchomości można ustalić telefonicznie z OT ANR Olsztyn
SZGZ w Korszach, ul. Wojska Polskiego 41A, tel. 89 754-26-20 lub 89 754-26-30.
Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu od dnia 25 marca 2015 roku do dnia przetargu w
miejscowości: Dębnik, Urząd Gminy w Reszlu, w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej OT
Olsztyn, w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Biuro Bartoszyce, w siedzibie OT ANR w
Olsztynie, ul. Głowackiego 6, OT ANR Olsztyn ZSGZ w Korszach, ul. Wojska Polskiego 41 A.

Otrzymują z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń:
1. Urząd Gminy w Reszlu,
2. Sołtys wsi: Dębnik,
3. W-MIR Olsztyn, ul. Lubelska 43A,
4. W-MIR Biuro Bartoszyce, ul. Hubalczyków 2/16,
5. ANR OT w Olsztynie, ul. Głowackiego 6,
6. OT ANR Olsztyn SZGZ Korsze, ul. Wojska Polskiego 41A

5

Podobne ogłoszenia

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Ciechocin, obręb Piotrkowo, pow. 1.7800 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / golubsko-dobrzyński / Ciechocin
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-03-25
Powierzchnia: 1.7800 (ha)
Cena: (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Chojnice, obr. Ciechocin

Lokalizacja: POMORSKIE / chojnicki / Chojnice
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-04-04
Powierzchnia: 7.4550 (ha)
Cena: (zł).

LISTA OSÓB OSTATECZNIE ZAKWALIFIKOWANYCH_F.Suwałki, warmińsko-mazurskie, węgorzewski, Węgorzewo, Jakunowo, 21/4

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / węgorzewski / Węgorzewo
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-04-02
Powierzchnia: 6.5340 (ha)
Cena: 103100 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, lubaczowski, Stary Dzików, Ułazów, 11,1647 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / lubaczowski / Stary Dzików
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-01-30
Powierzchnia: 11.1647 (ha)
Cena: 216000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, miński, Latowicz, Latowicz, 1,5882 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / miński / Latowicz
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-05-04
Powierzchnia: 1.5882 (ha)
Cena: 40600.00 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Rokitno, obr. Lipnica

Lokalizacja: LUBELSKIE / bialski / Rokitno
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-09-01
Powierzchnia: 0.58 (ha)
Cena: 13000 (zł).

OT Lublin, woj. lubelskie, pow. lubelski, gm.Wysokie, obr. 11-Biskupie Kolonia

Lokalizacja: LUBELSKIE / lubelski / Wysokie
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-07-22
Powierzchnia: 0.60 (ha)
Cena: 4200 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. parczewski, gm. Debowa Kłoda, obr. Wyhalew

Lokalizacja: LUBELSKIE / parczewski / Dębowa Kłoda
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-11-13
Powierzchnia: 0.09 (ha)
Cena: 700 (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Kozłowo, obręb Zakrzewo, dz. 10/6, 10/15

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / nidzicki / Kozłowo
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-01-08
Powierzchnia: 20.7656 (ha)
Cena: 631000 (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko€“mazurskie, gmina Lidzbark obręb Dłutowo Stare dz. 333/1

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / działdowski / Lidzbark
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-09-22
Powierzchnia: 0.7600 (ha)
Cena: 33200 (zł).

OT Poznań, woj. wielkopolskie, gm. Rakoniewice, ob. Jabłonna, pow. 18,3004 ha

Lokalizacja: WIELKOPOLSKIE / grodziski / Rakoniewice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-08-13
Powierzchnia: 18.3004 (ha)
Cena: (zł).

OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. szydłowiecki, gm. Orońsko, obr. Guzów, pow. 0,05 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / szydłowiecki / Orońsko
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-10-13
Powierzchnia: 0.0500 (ha)
Cena: 12600.00 (zł).

OT Warszawa, woj. mazowieckie, powiat sokołowski, gm. Sabnie, obręb Kupientyn, pow. 0.05 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / sokołowski / Sabnie
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-05-20
Powierzchnia: 0.05 (ha)
Cena: 1000 (zł).