OL.SGZ.4240.732.5.2014.AS sprzedaż rolna OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Reszel, obręb Wólka Pilecka, dz. 3/12

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » WARMIŃSKO-MAZURSKIE » kętrzyński » Reszel » OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Reszel, obręb Wólka Pilecka, dz. 3/12

OL.SGZ.4240.732.5.2014.AS sprzedaż rolna OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Reszel, obręb Wólka Pilecka, dz. 3/12

ból kręgosłupa Łódź

Data publikacji: 2014-12-05

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: sprzedaż

Powierzchnia (ha): 40.0400

Cena (zł): 972200

Oddział Terenowy: OT Olsztyn

Możliwe przeznaczenie: Tereny rolnicze

Miejscowość/Obręb: Wólka Pilecka

Wojewodztwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powiat: kętrzyński

Gmina: Reszel

Opis:
Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Gminy w Reszlu działka Nr 3/12 położona w obrębie Wólka Pilecka, w Miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Reszel, który obowiązywał do dnia 31.12.2002 roku była przeznaczona na cele rolne. Aktualnie na powyższą działkę brak jest miejscowego planu zagospodarowania i taki plan nie jest sporządzany.
Dla ww działki nie wydawano decyzji o warunkach zabudowy na cele pozarolnicze i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy i miasta Reszel, uchwalonym przez Radę Miejską w Reszlu Uchwałą Nr XII873/99 z dnia 21.09.1999 roku-zmiana uchwalona przez Radę Miejską w Reszlu uchwałą Nr VI/34/07 z dnia 01.03.2007 r. nie przewiduje się zmiany kierunku zagospodarowania przestrzennego przedmiotowej działki €“ studium określa rolny kierunek zagospodarowania przestrzennego.

Tytuł:
OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Reszel, obręb Wólka Pilecka, dz. 3/12

Numer oferty: OL.SGZ.4240.732.5.2014.ASODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE


OL.SGZ.4240.732.5.2014.AS
Olsztyn 26 listopada 2014 rok


działając na podstawie art. 28 i 29 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity z 2012 poz. 1187 z późn. zm.) oraz
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego
trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych,
warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek
szacunkowych gruntów (Dziennik Ustaw z 18.05.2012 r. poz. 540), podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ
nieruchomości niezabudowanej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
pochodzącej ze zlikwidowanego PPGR SMOKOWO, położonej na terenie gminy Reszel, powiat Kętrzyn, woj.
warmińsko – mazurskie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie pierwszeństwa nabycia.

Opis nieruchomości
Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Wólka Pilecka, na terenie gminy
Reszel, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 3/12 o powierzchni
40,0400 ha, z czego:
- grunty orne: 35,7100 ha, w tym:
RIIIa – 3,3900 ha, RIIIb – 25,6100 ha,RIVa – 2,0300 ha, RIVb – 2,1100 ha, RV – 2,5700 ha
- rowy:

0,1800 ha
- grunty zadrzewione
i zakrzewione:

1,3200 ha
- nieużytki:

2,8300 ha,
w tym 35,8900 ha użytków rolnych

W skład nieruchomości wchodzą melioracje nr inwent. 10-010.


Agencja sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji
gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Powiatu kętrzyńskiego. Nabywający zobowiązany będzie do
złożenia oświadczenia, w notarialnej umowie sprzedaży, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami
wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej
różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wskaże inną
powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów granicznych
nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Kupujący otrzyma kopię wypisu i
wyrysu nabywanej nieruchomości.

W Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie, dla działki Nr 3/12 obrębu Wólka Pilecka
prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1K/00026332/3
Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Gminy w Reszlu działka Nr 3/12 położona w obrębie Wólka
Pilecka, w Miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Reszel, który
obowiązywał do dnia 31.12.2002 roku była przeznaczona na cele rolne. Aktualnie na powyższą
działkę brak jest miejscowego planu zagospodarowania i taki plan nie jest sporządzany.
Dla ww działki nie wydawano decyzji o warunkach zabudowy na cele pozarolnicze i decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy i miasta
Reszel, uchwalonym przez Radę Miejską w Reszlu Uchwałą Nr XII873/99 z dnia 21.09.1999
roku – zmiana uchwalona przez Radę Miejską w Reszlu uchwałą Nr VI/34/07 z dnia 01.03.2007
r. nie przewiduje się zmiany kierunku zagospodarowania przestrzennego przedmiotowej działki
– studium określa rolny kierunek zagospodarowania przestrzennego.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Reszel nie ustala
obszarów rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii o
mocy przekraczającej 100 kW. Według studium uwarunkowań na ww działce nie figurują obszary
spodziewanego występowania złóż kruszywa naturalnego.

10-448 Olsztyn, UL. B. Głowackiego 6, TEL. 89 524 88 01, FAX 89 524 88 02

Ponadto Urząd Gminy w Reszlu informuje, że działka Nr 3/12 obrębu Wólka Pilecka położona jest poza
Obszarem Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko – Mrągowskich oraz poza obszarami chronionymi
Natura 2000. Na drogach przylegających do w/w działki nie są planowane inwestycje drogowe.

Kształt nieruchomości nieregularny, teren skonfigurowany. Dojazd do nieruchomości drogą gminną, która
łączy się z drogą wojewódzką Nr 591 relacji Gr. Państwa - Barciany - Kętrzyn - Mrągowo. Sąsiedztwo
stanowią grunty rolnicze, pojedyncza zabudowa siedliskowa oraz działka LP oznaczona Nr 3321/1 o
powierzchni 1,7000 ha, która nie posiada dostępu do drogi publicznej
UWAGA:
Przez działkę Nr 3/12 obrębu Wólka Pilecka zostanie ustanowiona służebność gruntowa
polegająca na prawie przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika
działki Nr 3321/1 o powierzchni 1,7000 ha, obręb Wilkowo, gmina Kętrzyn, dla której
prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie księga
wieczysta KW Nr OL1K/00024439/9

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, Rejonowy Oddział w Mrągowie informuje, że na
ewidencji urządzeń melioracji wodnych Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego prowadzonej
przez Rejonowy Oddział ZMiUW w Mrągowie na Terenie gminy Reszel w obrębie Wólka Pilecka na działce
Nr 3/12 występują urządzenia melioracji wodnych szczegółowych. Wody płynące nie występują.

Cena nieruchomości wynosi: 972.200,00 zł
W cenie ujęto koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Sprzedaż nieruchomości będzie dokonana w oparciu o przepisy ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Agencja może na wniosek wiarygodnego nabywcy rozłożyć spłatę należności na roczne raty na
okres nie dłuższy niż 15 lat, jeżeli przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości nabywca
wpłaci co najmniej 10 % jej ceny i przedłoży zabezpieczenie spłaty kwoty należności rozłożonej
na raty, a jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę tej należności.

Warunki rozkładania ceny sprzedaży na raty
określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z
tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości
oprocentowania rozłożonej na raty należności
(Dz.U. z dnia 23 lutego 2012 r. poz. 208)

Niezapłacona należność za nabycie prawa własności, łącznie z oprocentowaniem będzie
zabezpieczona hipotecznie, poddaniem sie dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 4 i 5
Kpc oraz dodatkowym zabezpieczeniem ustalonym z Sekcją Finansowo - Księgową Rozliczeń i
Windykacji tut. Agencji.

Cena sprzedaży lub pierwsza wpłata w przypadku rozłożenia na raty ceny nieruchomości podlega zapłacie
nie później niż w dniu zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży. Warunek wpłaty uznaje się za
spełniony jeśli środki pieniężne znajdują się na rachunku bankowym Oddziału w dniu zawarcia aktu
notarialnego.

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 z zastrzeżeniem ust. 1a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o
gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po
cenie podanej w wykazie przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego
spadkobiercom, jeżeli nieruchomość została przejęta na rzecz Skarbu Państwa przed 1.01.1992 roku
(przymusowe odjęcie prawa własności).
Za pozbawionych własności nie mogą się uważać osoby, które z własnej woli wyzbyły się tej własności,
względnie straciły ją w innych okolicznościach niż w wyniku postępowania wywłaszczeniowego lub innych
tytułów np. przepadek, przejęcie za długi.

W związku z powyższym Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie
oczekuje w terminie 35 dni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości
pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy o
skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie podanej w wykazie.
W przypadku braku oświadczeń sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie art. 29 ust 1 pkt 3
ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa (tekst jednolity z 2012 roku poz. 1187 z późn. zm.)
W razie zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości innych osób lub
podmiotów, oprócz wymienionego wyżej byłego właściciela lub jego spadkobierców, stosuje się
kolejność wymienioną w art. 29 ust. 1 w/w ustawy.


Oddział Terenowy Agencji zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy
sprzedaży, jeżeli zajdą nowe, istotne okoliczności, w tym w szczególności, gdy nastąpi zmiana
przeznaczenia gruntów, nabywający nie wywiąże się z obowiązków wynikających z umów
zawartych z Agencją.

Zgodnie z art. 28 a ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity z 2012 roku poz. 1187 z późn. zm.) sprzedaż
nieruchomości rolnej może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia
użytków rolnych będących własnością nabywcy nie przekroczy
500,00 ha.
Powierzchnię użytków rolnych ustala się na podstawie oświadczenia złożonego przez nabywcę
nieruchomości. Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, podlega odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści :”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
W związku z powyższym Nabywający zobowiązany będzie w notarialnej umowie sprzedaży
złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie.
W rozumieniu art. 2 pkt. 5 ust. z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego
(tekst jednolity z 2012 r poz. 803) za użytki rolne uważa się:
grunty orne, sady, łąki trwałe,
pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i rowami.
Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się:
powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a
w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych
stanowiących przedmiot współwłasności.

Na podstawie art. 29 ust. 4 powołanej wyżej ustawy Agencji przysługuje prawo pierwokupu na rzecz
Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej
nieruchomości od Agencji.

Na podstawie art. 593 § 1 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23.04.1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
Agencja wprowadzi do umowy sprzedaży umowne prawo odkupu nieruchomości na rzecz Skarbu
Państwa w okresie 5 lat, licząc od dnia jej nabycia od Agencji, z ujawnieniem tego prawa w księdze
wieczystej. Do wykonania prawa odkupu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Ze
szczegółowymi warunkami zastosowania umownego prawa odkupu można zapoznać się w projekcie aktu
notarialnego umowy sprzedaży.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Oddziale Terenowym
Agencji w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, pok. 12 tel. 89-52-48-844 w godz. od 9.00 do 13.00 każdego dnia
roboczego lub w siedzibie SZGZ w Korszach tel. (89) 754 26 20

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu przez okres 14 dni od dnia 5 grudnia 2014 roku

w Urzędzie Gminy Reszel, w miejscowości Wólka Pilecka, w W-MIR w Olsztynie, w Oddziale Terenowym
Biura W-MIR w Bartoszycach, w ANR O/T Olsztyn SZGZ w Korszach oraz w siedzibie Oddziału Terenowego
Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie przy ul. Głowackiego 6.

Otrzymują z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń:
1. Urząd Gminy Reszel
2. Sołtys wsi Wólka Pilecka
3. ANR O/T Olsztyn SZGZ w Korszach
4. Sekcja Organizacyjna w/m
5. Warmińsko Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie
6. Oddział Terenowy Biura W-MIR w Bartoszycach


Podobne ogłoszenia

SZGZ Olesno, pow. Kłobuck, gm. Opatów, ob. Iwanowice Duże, pow. 1,1040 ha

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / kłobucki / Opatów
dzierżawa nierolna
Data publikacji: 2015-06-11
Powierzchnia: 1.1040 (ha)
Cena: (zł).

SGZ Opole, pow. nyski, gm. Głuchołazy, obr. Podlesie

Lokalizacja: OPOLSKIE / nyski / Głuchołazy
dzierżawa przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2014-09-11
Powierzchnia: 0.4700 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. łańcucki, gm. Łańcut, obr. Łańcut miasto, pow. 2.1071 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / łańcucki / Łańcut - miasto
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-02-11
Powierzchnia: 2.1071 (ha)
Cena: 1223 (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Długołęka obręb Bielawa pow. 2,9500ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / wrocławski / Długołęka
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-11-28
Powierzchnia: 2.9500 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, zgierski, Stryków, Tymianka, 1.7185 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / zgierski / Stryków
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2014-09-12
Powierzchnia: 1.7185 (ha)
Cena: 407000.00 (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Brześć Kujawski, obręb m. Brześć Kujawski, pow. 0.1166 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / włocławski / Brześć Kujawski
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2014-05-15
Powierzchnia: 0.1166 (ha)
Cena: (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Bytoń, obręb Dąbrówka, pow. 0.1118 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / radziejowski / Bytoń
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2014-09-16
Powierzchnia: 0.1118 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE FILIA W SUWAŁKACH, warmińsko-mazurskie, ełcki, Stare Juchy, Skomack Wielki, 0,6500 ha

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / ełcki / Stare Juchy
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-12-18
Powierzchnia: 0.65 (ha)
Cena: 15600.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, opolskie, nyski, Skoroszyce, Makowice, 18,0020 ha

Lokalizacja: OPOLSKIE / nyski / Skoroszyce
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-09-02
Powierzchnia: 18.002 (ha)
Cena: 804000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, białobrzeski, Białobrzegi, Okrąglik, 0,4900 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / białobrzeski / Białobrzegi
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-06-09
Powierzchnia: 0.49 (ha)
Cena: 5800.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, miński, Mrozy, Topór, 0,3000 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / miński / Mrozy
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-10-19
Powierzchnia: 0.3 (ha)
Cena: 3700.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, mławski, Stupsk, Stupsk, 0,2690 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / mławski / Stupsk
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-06-30
Powierzchnia: 0.269 (ha)
Cena: 2250.00 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. parczwski, gm. Milanów, obr. Cichostów

Lokalizacja: LUBELSKIE / parczewski / Milanów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-09-09
Powierzchnia: 1.18 (ha)
Cena: 18000 (zł).

OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. przemyski, gm. Krzywcza, obr. Wola Krzywiecka

Lokalizacja: PODKARPACKIE / przemyski / Krzywcza
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2017-01-05
Powierzchnia: 0.4094 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów-woj.małopolskie,pow.olkuski,gm.Klucze,obr.Kwaśniów Dolny-pow.0.0516ha

Lokalizacja: MAŁOPOLSKIE / olkuski / Klucze
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-09-12
Powierzchnia: 0.0516 (ha)
Cena: 1200 (zł).

SZGZ Mikołów, śląskie, zawierciański, Kroczyce, Pradła

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / zawierciański / Kroczyce
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-11-10
Powierzchnia: 1.0318 (ha)
Cena: 15000 (zł).