OL.SGZ.KO.4240.16.2017.LZ.2 sprzedaż rolna OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Srokowo, obręb Brzeźnica, dz. 12/3, 12/7

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » WARMIŃSKO-MAZURSKIE » kętrzyński » Srokowo » OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Srokowo, obręb Brzeźnica, dz. 12/3, 12/7

OL.SGZ.KO.4240.16.2017.LZ.2 sprzedaż rolna OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Srokowo, obręb Brzeźnica, dz. 12/3, 12/7

psycholog Wrocław

Data publikacji: 2017-02-20

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: sprzedaż

Powierzchnia (ha): 0.6137

Cena (zł): 14400

Oddział Terenowy: OT Olsztyn

Możliwe przeznaczenie: Tereny rolnicze

Miejscowość/Obręb: Brzeźnica

Wojewodztwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powiat: kętrzyński

Gmina: Srokowo

Odległość od lok.:
 Interesujący obiekt Odległośćdroga krajowa11-100kmmiasto11-100kmstacja kolejowa11-100km

Opis:
Nieruchomość położona jest w otoczeniu terenów rolnych i leśnych, drogi powiatowej, ogrodów przydomowych, zabudowy zagrodowej i rzeki Białki oraz około 0,6 km od granicy Państwa w Rosją. W odległości około 100 m od zabudowy mieszkalnej wsi, w odległości około 15 km od miejscowości gminnej Srokowo i w odległości od pobliskiego miasta i jednocześnie miasta powiatowego Kętrzyna około 36 km. Działka nr 12/7 posiada dostęp do drogi powiatowej, natomiast działka nr 12/3 posiada dostęp do drogi publicznej poprzez teren działki nr 12/7. Teren ze spadkiem w kierunku wschodnim. Kształt nieregularny. Działki porośnięte trawami i samosiewem młodych drzewek, zakrzaczeniami oraz kilkunastoma drzewami. Na użytku Lz, na pow. ok. 0,13 ha, znajduje się kilkanaście drzew o gat. klon i jesion w wieku 40-50 lat oraz dwa jesiony w wieku ok. 100 lat. Nad terenem działki nr 12/3 przebiega linia średniego napięcia wraz z posadowionymi słupami oraz pozostałości - same słupy żelbetowe po napowietrznej linii telekomunikacyjnej. Nieruchomość zlokalizowana jest Obszarze Chronionego Krajobrazu Jeziora Oświn oraz na obszarze specjalnej ochrony ptaków Ostoja Warmińska.

Tytuł:
OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Srokowo, obręb Brzeźnica, dz. 12/3, 12/7

Numer oferty: OL.SGZ.KO.4240.16.2017.LZ.2


ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE
SEKCJA ZAMIEJSCOWA GOSPODAROWANIA
ZASOBEM W KORSZACH
KORSZE@ANR.GOV.PL.
OL.SGZ.KO.4240.16.2017.LZ .2 Korsze, dn. 02 luty 2017 roku
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE
działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016
r., poz. 585), art. 28 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1491) oraz rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia
ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz.
U. z 2012 r. poz. 540), podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ
nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, pochodzącej ze
zlikwidowanego Państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej w Srokowie,
położonej na
terenie gminy Srokowo, powiat kętrzyński, woj. warmińsko – mazurskie, przeznaczonej do sprzedaży.
Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie nr 0002 Brzeźnica, gmina
Srokowo oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr: 12/3 ,12/7 o łącznej powierzchni
ogólnej 0,6137 ha, z czego:

- grunty orne – 0,1492 ha, klasy gleb: IV b
- łąki trwałe – 0,0498 ha, klasy gleb: V
- grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz-R IV b ) – 0,4122 ha,
- grunty pod rowami (W-Ł V) – 0,0025 ha,
w tym użytków rolnych 0,2015 ha
Uwaga:
* Na działkach nr 12/3 i 12/7 obręb Brzeźnica , gmina Srokowo, została wykonana elektroenergetyczna linia
średniego napięcia, zgodnie z umową o udostępnienie gruntów Nr 126/OL/2013 z dnia 10.09.2013 roku
zaw

artą pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie a Lorega Bio Spółka z o.o.
W
związku z powyższym na nabywcy działki ciążyć będzie u
stanowienie służebności gruntowej, jeśli o taką
s łużebność wystąpi właściciel linii, ponieważ w momencie zakupu umową cesji przejmie prawa i obowiązki
w
ynikające z ww. umowy.
Nieruchomość położona jest w otoczeniu terenów rolnych i leśnych, drogi powiatowej, ogrodów
przydomowych, zabudowy zagrodowej i rzeki Białki oraz około 0,6 km od granicy Państwa w Rosją
(Okręgiem Kaliningradzkim). W odległości około 100 m od zabudowy mieszkalnej wsi, w odległości około
15 km od miejscowości gminnej Srokowo i w odległości od pobliskiego miasta i jednocześnie miasta
powiatowego Kętrzyna około 36 km. Działka nr 12/7 posiada dostęp do drogi powiatowej, natomiast
działka nr 12/3 posiada dostęp do drogi publicznej poprzez teren działki nr 12/7. Teren ze spadkiem w
kierunku wschodnim. Kształt nieregularny. Działki porośnięte trawami i samosiewem młodych drzewek,
zakrzaczeniami oraz kilkunastoma drzewami. Na użytku Lz, na pow. ok. 0,13 ha, znajduje się kilkanaście
drzew o gat. klon i jesion w wieku 40-50 lat oraz dwa jesiony w wieku ok. 100 lat. Nad terenem działki
11-430 Korsze, Ul. Wojska Polskiego 41A, TEL. 89 7542620, FAX 89 7542633
nr 12/3 przebiega linia średniego napięcia wraz z posadowionymi słupami oraz pozostałości - same
słupy żelbetowe po napowietrznej linii telekomunikacyjnej.
Agencja sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji
gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Powiatu kętrzyńskiego. Nabywający zobowiązany będzie
do złożenia oświadczenia, w notarialnej umowie sprzedaży, że nie będzie występował z żadnymi
roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz
ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wskaże
inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów
granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.
W V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie prowadzone są księgi wieczyste KW NR
OL1K/00026695/5 - dla działki nr 12/3, KW NR OL1K/00026706/6 - dla działki nr 12/7.
Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Gminy w Srokowie, znak: R GT.6727.86.2016 z dnia 1 września 2016
r. w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Srokowo, obowiązującym do
dna 31.12.2002 r. działki nr: 12/3 i 12/7 położone w obrębie Brzeźnica były przeznaczone na cele
produkcji rolnej.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Srokowo, zatwierdzonym
uchwałą Rady Gminy w Srokowie Nr XXI/103/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Srokowo nie
zmieniło przeznaczenia w/w działek.
W Studium nie ma informacji czy na w/w działkach występują złoża kruszywa naturalnego.
Obecnie Gmina Srokowo nie posiada żadnych opracowań dotyczących lokalizacji siłowni wiatrowych.
Nieruchomości w obrębie Brzeźnica oznaczone numerami 12/3 i 12/7 w obrębie Brzeźnica leżą na
obszarze chronionym Natura 2000/Ostoja Warmińska/ i na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jeziora
Oświn.
Działka nr 12/3 obręb Brzeźnica posiada dostęp do drogi powiatowej poprzez działkę nr 12/7. posiada
dostęp do drogi powiatowej.
Na powyższy teren nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie były
wydawane decyzje i warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na cele pozarolnicze ani decyzje o
lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W/w nieruchomości nie figurują w gminnej ewidencji zabytków i nie ma na niej pomników przyrody,
stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych ani zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.
Gmina nie posiada informacji o ewentualnych ograniczeniach w ich użytkowaniu.
Gmina Srokowo nie podjęła uchwały, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 09.10.2015 roku o
rewitalizacji. W/w działki nie leżą na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, pismem znak: WSI.403.571.2016.IB z dnia
23.09.2016 r. poinformowała, że działki nr 12/3, 12/7 obręb 0002 Brzeźnica, gmina Srokowo
zlokalizowane są Obszarze Chronionego Krajobrazu Jeziora Oświn, który został ustanowiony
rozporządzeniem Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 14 kwietnia 2003 r. w sprawie
wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (Dz.
Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 52, poz. 725), w stosunku do którego obowiązują zapisy rozporządzenia Nr
149 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 13 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Jeziora Oświn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 179, poz. 2634) oraz na obszarze
specjalnej ochrony ptaków Ostoja Warmińska PLB280015.
Są to formy ochrony przyrody w
rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.).
2
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie pismem z dnia 21.09.2016 r. znak:
IZAR.5136.463.2016.uk poinformował, iż działki nr 12/3, 12/7 obręb 0002 Brzeźnica, nie są wpisane
do rejestru zabytków i nie figurują w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Zaleca się wszelką działalność
inwestycyjną na przedmiotowym terenie poprzedzić archeologicznymi badaniami powierzchniowymi w
ramach AZP, na które należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wyniki tychże
badań potwierdzą lub wykluczą konieczność i formę sprawowania ochrony archeologicznej
przedmiotowego terenu.
Zgodnie z informacją udzieloną przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, Rejonowy
Oddział w Mrągowie pismem z dnia 01.09.2016 r. znak: MUW.DM.6011.1.71.2016, wynika, że w obrębie
0002 Brzeźnica na działkach nr 12/3, 12/7 urządzenia melioracji wodnych i wody płynące wymagające
wydzielenia geodezyjnego nie występują.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie pismem z dnia
31.08.2016 r. znak: RDW.K/P-DM/L/4001/87/2016 poinformował, że na działkach nr 12/3, 12/7 w
obrębie 0002 Brzeźnica, nie jest planowana żadna inwestycja związana z drogami wojewódzkimi czy
powiatowymi. Działka nr 12/7 graniczy z drogą powiatową (nr 1723N). W sprawie lokalizacji zjazdu z
ww. drogi należy zwrócić się do Zarządu dróg Powiatowych w Kętrzynie.
C
ena wywoławcza nieruchomości wynosi 14.400,00 zł ( słownie: czternaście tysięcy czterysta
złotych). W cenie uwzględniono koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Sprzedaż nieruchomości będzie dokonana w oparciu o przepisy ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Agencja może rozłożyć spłatę należności na roczne raty, na okres nie dłuższy niż 5 lat (łącznie
z I wpłatą), jeżeli przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości nabywca wpłaci co
najmniej 10% jej ceny i przedłoży zabezpieczenie spłaty kwoty należności rozłożonej na raty,
a jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę tej należności.

Warunki sprzedaży nieruchomości z rozłożeniem ceny sprzedaży na raty reguluje:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 roku, w sprawie szczegółowych
warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz. U. z 2012 roku poz.
208).
Zgodnie z art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity z 2016r. , poz. 1491) sprzedaż nieruchomości
rolnej przez Agencję może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych:
1) będących własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha oraz
2) nabytych kiedykolwiek z Zasobu przez nabywcę nie przekroczy 300 ha.
Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych:
1) będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych
odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności
łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot
współwłasności:
2) do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu, a
następnie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Zgodnie z art. 29b ust. 1 powołanej wyżej ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. Z 2016 r., poz. 1491) każdy nabywca nieruchomości
Zasobu przed zawarciem umowy sprzedaży składa oświadczenie o pochodzeniu środków
finansowych na ten cel oraz że nie zawarł umowy przedwstępnej na zbycie tej
nieruchomości.
Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie podlega odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim
3
klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywego oświadczenia.
Na podstawie art. 29 ust. 4 powołanej wyżej ustawy Agencji przysługuje prawo pierwokupu
nieruchomości
na rzecz Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez Nabywającego w
okresie 5 lat, licząc od dnia nabycia od Agencji.
Agencja zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży , jeżeli zajdą nowe,
istotne okoliczności, w tym w szczególności nastąpi zmiana przeznaczenia gruntów, nabywający nie
wywiąże się z obowiązków wynikających z umów zawartych z Agencją.
Termin, miejsce i warunki uczestniczenia w przetargu zostaną podane do publicznej
wiadomości odrębnym ogłoszeniem.
Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Oddziale
Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem
w Korszach, ul. Wojska Polskiego 41A, pok. Nr 7 tel. (89) 754-26-20 lub (89) 754-26-31 w godz. od
8.00 do 14.00 każdego dnia roboczego.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na okres 14 dni poczynając od
dnia 20 lutego 2017 roku w miejscowości: Brzeźnica, w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
w Olsztynie, w siedzibie Oddziału Terenowego Biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w
Bartoszycach, w Urzędzie Gminy w Srokowie, w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości
Rolnych w Olsztynie, ul. Głowackiego 6 oraz w OT ANR w Olsztynie Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem w Korszach, ul. Wojska Polskiego 41A.
Otrzymują z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń:
1. Urząd Gminy w Srokowie,
2. Sołtys wsi Brzeźnica,
3. W-MIR w Olsztynie, ul. Lubelska 43A,
4. W-MiR Biuro w Bartoszycach, ul. Hubalczyków 2,
5. ANR OT w Olsztynie, ul. Głowackiego 6,
6. ANR OT w Olsztynie SZGZ w Korszach, ul. Wojska Polskiego 41 A.
4

Podobne ogłoszenia

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Mirsk obręb Grudza pow. 5,0300ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / lwówecki / Mirsk
dzierżawa przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2015-08-25
Powierzchnia: 5.0300 (ha)
Cena: (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Kcynia, obręb Iwno, pow. 0.4700 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / nakielski / Kcynia
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-04-22
Powierzchnia: 0.4700 (ha)
Cena: (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Stegna, obr. Stegna

Lokalizacja: POMORSKIE / nowodworski / Stegna
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-04-02
Powierzchnia: 0.4900 (ha)
Cena: (zł).

SZGZ Mikołów, śląskie, raciborski, Krzanowice, Krzanowice

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / raciborski / Krzanowice
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-03-01
Powierzchnia: 0.1250 (ha)
Cena: (zł).

Filia OT Zielona Góra, województwo lubuskie, powiat krośnieński, gmina Maszewo, obręb Radomicko - dz. nr 98/3 o pow. 0,39 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / krośnieński / Maszewo
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2014-05-14
Powierzchnia: 0.3900 (ha)
Cena: 32950 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GDAŃSKU, pomorskie, kwidzyński, Sadlinki, Sadlinki, 0,7400 ha

Lokalizacja: POMORSKIE / kwidzyński / Sadlinki
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-11-22
Powierzchnia: 0.7400 (ha)
Cena: 126900 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, opolskie, nyski, Nysa, Górna Wieś, 0,1979 ha

Lokalizacja: OPOLSKIE / nyski / Nysa
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-06-13
Powierzchnia: 0.1979 (ha)
Cena: 84100.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, śląskie, tarnogórski, Świerklaniec, Świerklaniec, 0,0356 ha

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / tarnogórski / Świerklaniec
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-12-21
Powierzchnia: 0.0356 (ha)
Cena: 150300.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, małopolskie, wielicki, Kłaj, Targowisko, 1,4956 ha

Lokalizacja: MAŁOPOLSKIE / wielicki / Kłaj
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-08-11
Powierzchnia: 1.4956 (ha)
Cena: 743336 (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Czarna Dąbrówka, obr. Kozy

Lokalizacja: POMORSKIE / bytowski / Czarna Dąbrówka
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-03-19
Powierzchnia: 0.0554 (ha)
Cena: 13510 (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Krokowa, obr. Świecino

Lokalizacja: POMORSKIE / pucki / Krokowa
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2014-07-15
Powierzchnia: 0.5698 (ha)
Cena: 58800 (zł).

OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. grójecki, gm. Mogielnica, obr. Brzostowiec, pow. 0,1666 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / grójecki / Mogielnica
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2014-07-07
Powierzchnia: 0.1666 (ha)
Cena: 42300.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W BYDGOSZCZY, kujawsko-pomorskie, inowrocławski, Kruszwica, Skotniki, 0,5206 ha

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / inowrocławski / Kruszwica
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2017-01-30
Powierzchnia: 0.5206 (ha)
Cena: 25500.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP. FILIA W ZIELONEJ GÓRZE, lubuskie, żarski, Trzebiel, Chwaliszowice, 0,1800 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / żarski / Trzebiel
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-08-03
Powierzchnia: 0.18 (ha)
Cena: 20300.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP., lubuskie, świebodziński, Zbąszynek, Chlastawa, 1,6800 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / świebodziński / Zbąszynek
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-09-08
Powierzchnia: 1.68 (ha)
Cena: 46100.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU, wielkopolskie, wolsztyński, Przemęt, Kaszczor, 0,0588 ha

Lokalizacja: WIELKOPOLSKIE / wolsztyński / Przemęt
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-10-14
Powierzchnia: 0.0588 (ha)
Cena: 14500.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, świętokrzyskie, kielecki, Chmielnik, Sędziejowice, 0,3200 ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / kielecki / Chmielnik
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-02-25
Powierzchnia: 0.32 (ha)
Cena: 5510.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, bełchatowski, Kluki, Strzyżewice, 0.2400 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / bełchatowski / Kluki
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-06-16
Powierzchnia: 0.24 (ha)
Cena: 4000.00 (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Inowrocław, obręb Sikorowo, pow. 0.1200 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / inowrocławski / Inowrocław
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-02-16
Powierzchnia: 0.1200 (ha)
Cena: (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Sawin, obr. Bachus Kolonia

Lokalizacja: LUBELSKIE / chełmski / Sawin
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-10-02
Powierzchnia: 0.06 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów - woj. małopolskie, pow. gorlicki gm. sękowa obr. sękowa działki .o pow. 1,5492ha.

Lokalizacja: MAŁOPOLSKIE / gorlicki / Sękowa
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-01-07
Powierzchnia: 1.5492 (ha)
Cena: 96390 (zł).

OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. lubaczowski, gm. Narol, obr. Ruda Różaniecka - pow. łącz. 13,1264 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / lubaczowski / Narol
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-07-07
Powierzchnia: 13.1264 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów - woj. świętokrzyskie, pow. konecki, gm. Słupia Konecka, obr. Budzisław - pow. łącz.0.89 ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / konecki / Słupia (Konecka)
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-06-26
Powierzchnia: 0.89 (ha)
Cena: (zł).

OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. grójecki, gm. Nowe Miasto nad Pilicą, obr. Pobiedna, pow. 0,18 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / grójecki / Nowe Miasto nad Pilicą
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-07-16
Powierzchnia: 0.1800 (ha)
Cena: 5700.00 (zł).