OL.SGZ.KO.4240.15.2017.LZ.2 sprzedaż rolna OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Srokowo, obręb Wilczyny, dz. 9, 10/2

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » WARMIŃSKO-MAZURSKIE » kętrzyński » Srokowo » OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Srokowo, obręb Wilczyny, dz. 9, 10/2

OL.SGZ.KO.4240.15.2017.LZ.2 sprzedaż rolna OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Srokowo, obręb Wilczyny, dz. 9, 10/2

psycholog Wrocław

Data publikacji: 2017-02-20

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: sprzedaż

Powierzchnia (ha): 1.6096

Cena (zł): 36400

Oddział Terenowy: OT Olsztyn

Możliwe przeznaczenie: Tereny rolnicze

Miejscowość/Obręb: Wilczyny

Wojewodztwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powiat: kętrzyński

Gmina: Srokowo

Odległość od lok.:
 Interesujący obiekt Odległośćdroga krajowa11-100kmmiasto11-100kmstacja kolejowa11-100km

Opis:
Nieruchomość położona jest w otoczeniu terenów rolnych i leśnych, rzeki Omęt, w pobliżu kolonijnej zabudowy zagrodowej, w odległości około 2 km od centrum wsi Wilczyny, w odległości około 6 km od miejscowości gminnej Srokowo i w odległości od pobliskiego miasta i jednocześnie miasta powiatowego Kętrzyna wynosi około 27 km. Działki posiadają dostęp do drogi gminnej , gruntowej dz. nr 14. Tworzą kompleks o regularnym kształcie zbliżonym do kwadratu. Teren działek nr 9, 10/2 porośnięty wykaszanymi trawami. Okresowo w obniżeniach terenu tworzy się teren podmokły. Nieruchomość zlokalizowana jest Obszarze Chronionego Krajobrazu Jeziora Oświn oraz na obszarze specjalnej ochrony ptaków Ostoja Warmińska.

Tytuł:
OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Srokowo, obręb Wilczyny, dz. 9, 10/2

Numer oferty: OL.SGZ.KO.4240.15.2017.LZ.2


ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE
SEKCJA ZAMIEJSCOWA GOSPODAROWANIA
ZASOBEM W KORSZACH
KORSZE@ANR.GOV.PL.
OL.SGZ.KO.4240.15.2017.LZ .2 Korsze, dn. 02 luty 2017 roku
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE
działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016
r., poz. 585), art. 28 i 29 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1491) oraz rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia
ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz.
U. z 2012 r. poz. 540), podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ
nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, pochodzącej z byłego
Państwowego Funduszu Ziemi, położonej na terenie gminy Srokowo, powiat kętrzyński, woj.
warmińsko – mazurskie, przeznaczonej do sprzedaży
Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie nr 0024 Wilczyny, gmina
Srokowo oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr: 9, 10/2 o łącznej powierzchni

ogólnej 1,6096 ha, z czego:
- łąki trwałe – 1,6096 ha,
klasy gleb: III
w tym użytków rolnych 1,6096 ha.
Nieruchomość położona jest w otoczeniu terenów rolnych i leśnych, rzeki Omęt, w pobliżu kolonijnej
zabudowy zagrodowej, w odległości około 2 km od centrum wsi Wilczyny, w odległości około 6 km od
miejscowości gminnej Srokowo i w odległości od pobliskiego miasta i jednocześnie miasta powiatowego
Kętrzyna wynosi około 27 km. Działki posiadają dostęp do drogi gminnej , gruntowej dz. nr 14. Tworzą
kompleks o regularnym kształcie zbliżonym do kwadratu. Teren działek nr 9, 10/2 porośnięty
wykaszanymi trawami. Okresowo w obniżeniach terenu tworzy się teren podmokły.
Agencja sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji
gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Powiatu kętrzyńskiego. Nabywający zobowiązany będzie
do złożenia oświadczenia, w notarialnej umowie sprzedaży, że nie będzie występował z żadnymi
roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz
ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wskaże
inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów
granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.
W V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie prowadzone są księgi wieczyste KW NR
OL1K/00003578/2 - dla działki nr 9, KW NR OL1K/00011403/4 - dla działki nr 10/2.
Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Gminy w Srokowie, znak: R GT.6727.121.2016 z dnia 31
października 2016 r. w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Srokowo,
obowiązującym do dna 31.12.2002 r. działki nr: 9, 10/2 położone w obrębie Wilczyny były przeznaczone
na cele produkcji rolnej.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Srokowo, zatwierdzonym
uchwałą Rady Gminy w Srokowie Nr XXI/103/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Srokowo nie
zmieniło przeznaczenia w/w działek.
11-430 Korsze, Ul. Wojska Polskiego 41A, TEL. 89 7542620, FAX 89 7542633
W Studium nie ma informacji czy na w/w działce występują złoża kruszywa naturalnego.
Obecnie Gmina Srokowo nie posiada żadnych opracowań dotyczących lokalizacji siłowni wiatrowych.
Nieruchomości w obrębie Wilczyny oznaczone numerami 9, 10/2 leżą na obszarze chronionym Natura
2000/Ostoja Warmińska/.
Nieruchomości te mają dostęp do drogi gminnej publicznej i do drogi gminnej wewnętrznej.
Na powyższe tereny nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie były
wydawane decyzje i warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na cele pozarolnicze ani decyzje o
lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W/w nieruchomość nie figurują w gminnej ewidencji zabytków i nie ma na nich pomników przyrody,
stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych ani zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.
Gmina nie posiada informacji o ewentualnych ograniczeniach w ich użytkowaniu.
Gmina Srokowo nie podjęła uchwały, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 09.10.2015 roku o
rewitalizacji. W/w działki nie leżą na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, pismem znak: WSI.403.571.2016.IB z dnia
23.09.2016 r. poinformowała, że działki nr 9, 10/2 obręb 0024 Wilczyny, gmina Srokowo
zlokalizowane są Obszarze Chronionego Krajobrazu Jeziora Oświn, który został ustanowiony
rozporządzeniem Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 14 kwietnia 2003 r. w sprawie
wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (Dz.
Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 52, poz. 725), w stosunku do którego obowiązują zapisy rozporządzenia Nr
149 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 13 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Jeziora Oświn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 179, poz. 2634) oraz na obszarze
specjalnej ochrony ptaków Ostoja Warmińska PLB280015.
Są to formy ochrony przyrody w
rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.).
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie pismem z dnia 21.09.2016 r. znak:
IZAR.5136.463.2016.uk poinformował, iż działki nr 9, 10/2 obręb 0024 Wilczyny, nie są wpisane do
rejestru zabytków i nie figurują w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Zaleca się wszelką działalność
inwestycyjną na przedmiotowym terenie poprzedzić archeologicznymi badaniami powierzchniowymi w
ramach AZP, na które należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wyniki tychże
badań potwierdzą lub wykluczą konieczność i formę sprawowania ochrony archeologicznej
przedmiotowego terenu.
Zgodnie z informacją udzieloną przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, Rejonowy
Oddział w Mrągowie pismem z dnia 01.09.2016 r. znak: MUW.DM.6011.1.71.2016, wynika, że w obrębie
0024 Wilczyny na działkach nr 9, 10/2 urządzenia melioracji wodnych i wody płynące wymagające
wydzielenia geodezyjnego nie występują.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie pismem z dnia
31.08.2016 r. znak: RDW.K/P-DM/L/4001/87/2016 poinformował, że na działkach nr 9, 10/2 w obrębie
0024 Wilczyny, nie jest planowana żadna inwestycja związana z drogami wojewódzkimi czy
powiatowymi.
C
ena wywoławcza nieruchomości wynosi 36.400,00 zł ( s łownie: trzydzieści sześć tysięcy czterysta
złotych).W cenie uwzględniono koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Sprzedaż nieruchomości będzie dokonana w oparciu o przepisy ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Agencja może rozłożyć spłatę należności na roczne raty, na okres nie dłuższy niż 10 lat (łącznie
z I wpłatą), jeżeli przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości nabywca wpłaci co
2
najmniej 10% jej ceny i przedłoży zabezpieczenie spłaty kwoty należności rozłożonej na raty,
a jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę tej należności.

Warunki sprzedaży nieruchomości z rozłożeniem ceny sprzedaży na raty reguluje:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 roku, w sprawie szczegółowych
warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz. U. z 2012 roku poz.
208).
Zgodnie z art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity z 2016r. , poz. 1491) sprzedaż nieruchomości
rolnej przez Agencję może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych:
1) będących własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha oraz
2) nabytych kiedykolwiek z Zasobu przez nabywcę nie przekroczy 300 ha.
Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych:
1) będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych
odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności
łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot
współwłasności:
2) do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu, a
następnie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Zgodnie z art. 29b ust. 1 powołanej wyżej ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. Z 2016 r., poz. 1491) każdy nabywca nieruchomości
Zasobu przed zawarciem umowy sprzedaży składa oświadczenie o pochodzeniu środków
finansowych na ten cel oraz że nie zawarł umowy przedwstępnej na zbycie tej
nieruchomości.
Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie podlega odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim
klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywego oświadczenia.
Na podstawie art. 29 ust. 4 powołanej wyżej ustawy Agencji przysługuje prawo pierwokupu
nieruchomości
na rzecz Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez Nabywającego w
okresie 5 lat, licząc od dnia nabycia od Agencji.
Agencja wprowadzi do umowy sprzedaży umowne prawo odkupu na mocy art. 593 § 1 ustawy
Kodeks cywilny z dnia 23.04.1964 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) na rzecz Skarbu
Państwa w okresie pięciu lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży, z ujawnieniem tego prawa w księdze
wieczystej. Do wykonania prawa odkupu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Ze
szczegółowymi warunkami zastosowania umownego prawa odkupu można zapoznać się w projekcie aktu
notarialnego umowy sprzedaży.
Agencja zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży , jeżeli zajdą nowe,
istotne okoliczności, w tym w szczególności nastąpi zmiana przeznaczenia gruntów, nabywający nie
wywiąże się z obowiązków wynikających z umów zawartych z Agencją.
Termin, miejsce i warunki uczestniczenia w przetargu zostaną podane do publicznej
wiadomości odrębnym ogłoszeniem.
Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Oddziale
Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem
w Korszach, ul. Wojska Polskiego 41A, pok. Nr 7 tel. (89) 754-26-20 lub (89) 754-26-31 w godz. od
8.00 do 14.00 każdego dnia roboczego.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na okres 14 dni poczynając od
dnia 20 lutego 2017 roku w miejscowości: Wilczyny, w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
3
w Olsztynie, w siedzibie Oddziału Terenowego Biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w
Bartoszycach, w Urzędzie Gminy w Srokowie, w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości
Rolnych w Olsztynie, ul. Głowackiego 6 oraz w OT ANR w Olsztynie Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem w Korszach, ul. Wojska Polskiego 41A.
Otrzymują z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń:
1. Urząd Gminy w Srokowie,
2. Sołtys wsi Wilczyny,
3. W-MIR w Olsztynie, ul. Lubelska 43A,
4. W-MiR Biuro w Bartoszycach, ul. Hubalczyków 2,
5. ANR OT w Olsztynie, ul. Głowackiego 6,
6. ANR OT w Olsztynie SZGZ w Korszach, ul. Wojska Polskiego 41 A.
4

Podobne ogłoszenia

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Czarne, obr. Krzemieniewo

Lokalizacja: POMORSKIE / człuchowski / Czarne
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-02-26
Powierzchnia: 35.6737 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów, małopolskie, pow. wielicki gm. Niepołomice, obręb Zabierzów Bocheński

Lokalizacja: MAŁOPOLSKIE / wielicki / Niepołomice
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-07-17
Powierzchnia: 33.0979 (ha)
Cena: 569000 (zł).

OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. szydłowiecki, gm. Szydłowiec, obr. Świniów, pow. 0,62 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / szydłowiecki / Szydłowiec
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-12-16
Powierzchnia: 0.62 (ha)
Cena: (zł).

OT Warszawa, woj. mazowieckie, powiat miński, gmina Mrozy, obręb Mała Wieś, pow. 2.0200 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / miński / Mrozy
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-05-12
Powierzchnia: 2.05 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP. FILIA W ZIELONEJ GÓRZE, lubuskie, żagański, Niegosławice, Sucha Dolna, 0,5200 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / żagański / Niegosławice
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-10-26
Powierzchnia: 0.52 (ha)
Cena: 52100.00 (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Toruń, obręb Toruń, pow. 0.1395 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / m. Toruń / M. Toruń
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-09-12
Powierzchnia: 0.1395 (ha)
Cena: (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Piecki, obręb Nowe Kiełbonki, dz. 109/3

Lokalizacja: brak informacji o województwie / brak informacji o powiacie / brak informacji o gminie
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-09-04
Powierzchnia: 0.0700 (ha)
Cena: 42525 (zł).

OT Opole, powiat prudnicki, gm. Biała, obr. Łącznik

Lokalizacja: OPOLSKIE / prudnicki / Biała
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2017-01-24
Powierzchnia: 0.0850 (ha)
Cena: 25600 (zł).

Filia Łódź - dz. nr 23 Kobyłki, gm. Drużbice, pow. bełchatowski, woj. łódzkie

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / bełchatowski / Drużbice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-03-31
Powierzchnia: 0.0067 (ha)
Cena: 200 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, opolskie, nyski, Pakosławice, Rzymiany, 16,4444 ha

Lokalizacja: brak informacji o województwie / brak informacji o powiacie / brak informacji o gminie
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-10-28
Powierzchnia: 16.4444 (ha)
Cena: 610000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, śląskie, gliwicki, Rudziniec, Łany, 0,0932 ha

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / gliwicki / Rudziniec
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-09-21
Powierzchnia: 0.0932 (ha)
Cena: 27000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, bełchatowski, Bełchatów, Kurnos II, 0.3880 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / bełchatowski / Bełchatów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-06-10
Powierzchnia: 0.388 (ha)
Cena: 4900.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, kutnowski, Dąbrowice, Dąbrowice, 0.8400 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / kutnowski / Dąbrowice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-06-23
Powierzchnia: 0.84 (ha)
Cena: 14820.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, wieluński, Ostrówek, Skrzynno, 0.4400 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / wieluński / Ostrówek
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-07-14
Powierzchnia: 0.44 (ha)
Cena: 8200.00 (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Bytów, obr. Gostkowo

Lokalizacja: POMORSKIE / bytowski / Bytów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-08-29
Powierzchnia: 0.8128 (ha)
Cena: 18950 (zł).

OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. przysuski, gm. Klwów, obr. Przystałowice Duże, pow. 0,37 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / przysuski / Klwów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-09-08
Powierzchnia: 0.3700 (ha)
Cena: 7600.00 (zł).